کاندیدای شورای شهر کرج 1400

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کرج

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کرج

 

آقای پيروز جوانميری فرزند عبدالعلى

کد نامزد 1521

پیروز جوان میری نامزد انتخاباتی شورای شهر کرج

 

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر کرج 

رساند که ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر کرج به شرح زير مي باشد:

1 – آقاي محمدامين ابراهيم زاده فرزند بهروز کد نامزد 1121

2 – آقاي حسين ابراهيمي فرزند ضياء کد نامزد 1124

3 – آقاي رضا ابراهيمي فرزند علي محمد کد نامزد 1125

4 – آقاي کاوه ابراهيمي فرزند ابراهيم کد نامزد 1126

5 – آقاي مازيار ابراهيمي فرزند رشيد کد نامزد 1127

6 – آقاي محمدرضا ابراهيمي فرزند حسن کد نامزد 1128

7 – آقاي عباس ابراهيمي بسابي فرزند ابوالحسن کد نامزد 1129

8 – آقاي مسعود ابراهيمي وارياني فرزند مرتضي کد نامزد 1142

9 – خانم ناديا ابوالحسني فرزند محمدرضا کد نامزد 1145

10 – آقاي ابوالفضل آب ياري فرزند محمدعلي کد نامزد 1146

11 – آقاي محمد آبيد فرزند حسين کد نامزد 1147

12 – خانم شهرزاد آثار فرزند امان الله کد نامزد 1148

13 – آقاي مهدي اجرائي طوسي فرزند پرويز کد نامزد 1149

14 – خانم زهرا آجورلو فرزند غلامعلي کد نامزد 1151

15 – خانم فاطمه آجورلو فرزند علي اکبر کد نامزد 1152

16 – آقاي فرهاد آجورلو فرزند براتعلي کد نامزد 1154

17 – آقاي سيدروح الله احمدپور فرزند سيدقاسم کد نامزد 1156

18 – آقاي محمد احمدنائيني فرزند حسن کد نامزد 1157

19 – آقاي مهدي احمدوند فرزند حسين کد نامزد 1158

20 – آقاي علي احمدي فرزند بشير کد نامزد 1159

21 – آقاي کامران احمدي فرزند امير کد نامزد 1161

22 – آقاي محمد احمدي فرزند احمد کد نامزد 1162

23 – آقاي سعيد احمدي کيا فرزند سليمان کد نامزد 1164

24 – آقاي امير اختياري فرزند يداله کد نامزد 1165

25 – آقاي مهدي آخوندي فرزند محسن کد نامزد 1167

26 – آقاي ناصر آدينه فرزند موسي کد نامزد 1171

27 – آقاي عليرضا آرامش فرزند عباس کد نامزد 1172

28 – آقاي شبير اربابي نظرلو فرزند عليرضا کد نامزد 1174

29 – خانم سليمه ارغواني فرزند على کد نامزد 1175

30 – آقاي متين ارمغان فرزند على کد نامزد 1176

31 – آقاي حسن رضا آريايي راد فرزند الماس کد نامزد 1178

32 – آقاي بهروز آزادبخت فرزند منوچهر کد نامزد 1179

33 – آقاي سيدوحيد اسدالهي آتشگاه فرزند سيدبخشعلى کد نامزد 1182

34 – آقاي حميد اسدي فرزند علي اصغر کد نامزد 1184

35 – آقاي عباس اسدي فرزند محمد على کد نامزد 1185

36 – آقاي علي اسديان فرزند قلى خان کد نامزد 1186

37 – آقاي محمد اسديان فرزند ايوب کد نامزد 1187

38 – آقاي علي اسدي وحدت فرزند عيوض کد نامزد 1189

39 – آقاي سعيد اسفندياري فرزند محمد رضا کد نامزد 1191

40 – آقاي نويد اسكندري فرزند حميدرضا کد نامزد 1194

41 – خانم نرگس اسلام دوست فرزند علي اکبر کد نامزد 1195

42 – آقاي رضا اسماعيلي راد فرزند حسن کد نامزد 1196

43 – آقاي امير اسم رام فرزند بهرام کد نامزد 1197

44 – آقاي ميثم اشتري فرزند بهمن کد نامزد 1198

45 – آقاي غلامرضا اصفهاني فرزند محسن کد نامزد 1211

46 – آقاي ميثم اظهري فرزند عبدالله کد نامزد 1214

47 – آقاي سيدمرتضي اعتصامي رناني فرزند سيد مصطفى کد نامزد 1215

48 – آقاي علي اعظمي فرزند باباعلى کد نامزد 1216

49 – آقاي سيدصادق افتخاري فرزند سيدجعفر کد نامزد 1217

50 – آقاي بهروز آقامحمدي فرزند احمد کد نامزد 1218

51 – آقاي علي آقائي فرزند رستم کد نامزد 1219

52 – آقاي حسن اکبرزاده خوئي فرزند مجتبى کد نامزد 1224

53 – آقاي امير اکبري فرزند علي کد نامزد 1225

54 – خانم عارفه اکبري فرزند علي کد نامزد 1226

55 – آقاي محمدمهدي اکبريان فرزند ابراهيم کد نامزد 1227

56 – آقاي حسين الماسي پرگو فرزند فرمان کد نامزد 1228

57 – آقاي سروش الهياري فرزند عليرضا کد نامزد 1229

58 – آقاي مهدي الياسي گرمارودي فرزند دانيال کد نامزد 1241

59 – آقاي حسين امامعلي زاده فرزند علي کد نامزد 1242

60 – خانم فاطمه امجدي دشت اندر فرزند کريم اله کد نامزد 1244

61 – آقاي محمدرضا اميدي فرزند محمد کد نامزد 1245

62 – آقاي حسن اميرپورسعيد فرزند درويش کد نامزد 1246

63 – آقاي علي اميرکمالي فرزند فتاح کد نامزد 1247

64 – آقاي اکبر اميري فرزند محمدعلي کد نامزد 1248

65 – آقاي مجيد اميري فرزند حسن کد نامزد 1249

66 – آقاي مصيب اميري فرزند بديل کد نامزد 1251

67 – آقاي حسين اميني فرزند حبيب اله کد نامزد 1252

68 – آقاي وحيد اميني فرزند خسرو کد نامزد 1255

69 – آقاي محسن انامي منامن فرزند سياوش کد نامزد 1256

70 – آقاي حسن انصاري فرزند يقينعلي کد نامزد 1257

71 – آقاي رضا انصاري فرزند معرفت اله کد نامزد 1258

72 – آقاي عباس انصاري نسب فرزند غلامرضا کد نامزد 1259

73 – آقاي فرهاد انواري فرزند احمد کد نامزد 1261

74 – آقاي حسن آهنگري فرزند على کد نامزد 1262

75 – آقاي فرشاد اوجاني فرزند فرهاد کد نامزد 1264

76 – خانم زينب اورجي فرزند يوسفعلي کد نامزد 1265

77 – آقاي عباسعلي اوسطي فرزند شيرعلي کد نامزد 1266

78 – آقاي حسين ايرج فرزند حسن کد نامزد 1267

79 – خانم سميرا ايزدبين فرزند ماشاءاله کد نامزد 1269

80 – خانم بنت الهدي ايزدي فرزند عباسعلى کد نامزد 1271

81 – آقاي عمار ايزديار فرزند سلمان کد نامزد 1272

82 – آقاي فرج اله ايليات فرزند حبيب اله کد نامزد 1274

83 – آقاي احمد اينانلودوقوز فرزند رحيم کد نامزد 1275

84 – آقاي احسان اله اينانلوطايفه يغمرلو فرزند اسماعيل کد نامزد 1276

85 – آقاي ابراهيم بابائي فرزند عسگر کد نامزد 1277

86 – آقاي ايرج بابائي اربوسرا فرزند باباعلي کد نامزد 1278

87 – آقاي محمدحسين باغستاني فرزند عباس کد نامزد 1279

88 – آقاي سيدمحمد باقري فرزند سيد کاظم کد نامزد 1282

89 – آقاي علي باقري فرزند غلامرضا کد نامزد 1284

90 – آقاي حسين بايماني فرزند محمدرضا کد نامزد 1285

91 – آقاي عبدالله بخشي زاده فرزند ميرزا کد نامزد 1286

92 – خانم مريم براتي فرزند بارانى کد نامزد 1287

93 – خانم مهناز برجاس فرزند منوچهر کد نامزد 1289

94 – آقاي محسن برجي فرزند رحيم کد نامزد 1291

95 – خانم معصومه برهاني سرابستاني فرزند محمدرسول کد نامزد 1292

96 – آقاي کامبيز بزرگمهر فرزند پرويز کد نامزد 1294

97 – آقاي قاسم بشيري فرزند غلامعلى کد نامزد 1296

98 – آقاي محمدمهدي بهراميان فرزند غلامرضا کد نامزد 1298

99 – آقاي عليرضا بهروزيان فرزند صفر کد نامزد 1411

100 – آقاي محمدهادي بهزادي فرزند مقصود کد نامزد 1412

101 – خانم نرگس بهزادي فرزند محمود کد نامزد 1414

102 – آقاي حسين بهزادي فر فرزند قربان کد نامزد 1415

103 – آقاي سيدجمال بهشتي فرزند سيد مرتضى کد نامزد 1416

104 – آقاي کوروش بهلولي فرزند علي عسگر کد نامزد 1417

105 – آقاي بهنام بهنيايي فرزند محمد کد نامزد 1418

106 – آقاي علي بيات فرزند محسن کد نامزد 1421

107 – آقاي مهدي بيات فرزند فريدون کد نامزد 1422

108 – آقاي محمد بياناتي فرزند حبيب الله کد نامزد 1424

109 – آقاي ابوالفضل بي درنك فرزند حيدرعلى کد نامزد 1425

110 – آقاي روزبه بيژني فرزند ناصر کد نامزد 1426

111 – آقاي حامد بيك محمدلو فرزند فضلعلي کد نامزد 1427

112 – خانم سارا بيگدلي فرزند گوهر على کد نامزد 1428

113 – آقاي پويا پارسا فرزند پرويز کد نامزد 1429

114 – آقاي منصور پاك منش فرزند فتح اله کد نامزد 1442

115 – آقاي پويا پناهي فرزند محمدجعفر کد نامزد 1445

116 – آقاي ميلاد پناهي فرزند مجيد کد نامزد 1446

117 – آقاي وحيد پورامان فرزند ودود کد نامزد 1447

118 – آقاي نويد پورجليلي فرزند عليرضا کد نامزد 1448

119 – آقاي رضا پورغريبشاهي شهربابك فرزند اکبر کد نامزد 1449

120 – آقاي محمد پورقربان فرزند اکبر کد نامزد 1451

121 – آقاي کورش پورکيا فرزند مراد کد نامزد 1452

122 – خانم فرحناز پورمظاهري فرزند غلامحسين کد نامزد 1455

123 – آقاي محمدجواد پورملكي بنادکوکي فرزند احمد کد نامزد 1456

124 – آقاي مسعود پوستين دوزاميري فرزند ضياءالدين کد نامزد 1457

125 – آقاي فرامرز پيرزادي فر فرزند حسنعلى کد نامزد 1458

126 – آقاي سيدعليرضا تاج زاده فرزند مير محمود کد نامزد 1459

127 – خانم سارا تاجيك نشاطيه فرزند ناصر کد نامزد 1461

128 – آقاي عبدالقاسم ترابي فرزند عبدالعلي کد نامزد 1462

129 – آقاي بهنام ترابي تبريزي فرزند فرج کد نامزد 1464

130 – آقاي بابك ترکاشوند فرزند فرج الله کد نامزد 1465

131 – آقاي پوريا ترکاشوند فرزند مراد کد نامزد 1466

132 – آقاي سجاد ترکاشوند فرزند کريم کد نامزد 1468

133 – آقاي فرهاد ترکاشوند فرزند اله نور کد نامزد 1469

134 – آقاي اکبر تقي خاني فرزند کريم کد نامزد 1474

135 – آقاي مهدي تميزي فرزند محبت کد نامزد 1476

136 – آقاي يوسف توفيقي فرزند گرزعلي کد نامزد 1477

137 – آقاي مصطفي توکلي فرزند محمدرضا کد نامزد 1478

138 – آقاي سيد محمد دانيال توليت فرزند سيد حسين کد نامزد 1481

139 – خانم ساحل تيموري فرزند سهراب کد نامزد 1482

140 – خانم زهرا ثابت فرزند يعقوب کد نامزد 1484

141 – خانم فاطمه ثلاثي فرزند محمد حسن کد نامزد 1485

142 – آقاي مهدي جانجان فرزند علي اکبر کد نامزد 1486

143 – آقاي سيدرضا جاويد فرزند محمود کد نامزد 1487

144 – خانم فاطمه جاويد فرزند معصومعلي کد نامزد 1488

145 – آقاي فريدون جباري قرالر فرزند يداله کد نامزد 1489

146 – خانم سارا بيگم جعفري فرزند سيدحسين کد نامزد 1491

147 – آقاي علي محمد جعفري فرزند محمد کد نامزد 1494

148 – آقاي محمد جعفري فرزند عبدالله کد نامزد 1495

149 – آقاي محمدتقي جعفري فرزند محمدعلي کد نامزد 1496

150 – آقاي مجيد جعفري آبش احمدلو فرزند محمد کد نامزد 1497

151 – آقاي مجيد جلالي مهر فرزند حسين کد نامزد 1498

152 – آقاي احسان جليل وند فرزند على کد نامزد 1499

153 – آقاي حامد جليلي پور فرزند حسن کد نامزد 1511

154 – آقاي روح اله جمالي فرزند علي کد نامزد 1512

155 – آقاي مجيد جمشيدي فرزند عين اله کد نامزد 1514

156 – آقاي فرشاد جمشيدي زنگنه فرزند مرتضي کد نامزد 1515

157 – آقاي علي رضا جنتيان فرزند محمدعلي کد نامزد 1516

158 – آقاي امين جهانگيري فرزند محمدرضا کد نامزد 1517

159 – آقاي سيدمحمود جوادي فرزند سيدرضا کد نامزد 1518

160 – آقاي محمدجعفر جوادي فرزند يحيى کد نامزد 1519

161 – آقای پيروز جوانميری فرزند عبدالعلى کد نامزد 1521

162 – آقاي امير جودي فرزند طاطار کد نامزد 1522

163 – آقاي جواد چپردار فرزند نصرت اله کد نامزد 1525

164 – آقاي فرامرز چرخ انداز فرزند رستم کد نامزد 1526

165 – خانم شكوفه چرخي فرزند زين العابدين کد نامزد 1527

166 – آقاي رضا چهرافروز فرزند اسمعيل کد نامزد 1528

167 – آقاي علي حاجي آقازاده وحيدي فرزند احمدآقا کد نامزد 1541

168 – آقاي سعيد حاجي بگلو فرزند محمدرضا کد نامزد 1542

169 – آقاي ولي اله حاجي پور فرزند روح اله کد نامزد 1545

170 – آقاي جواد حاجي پورتوران پشتي فرزند غلامرضا کد نامزد 1546

171 – آقاي مجتبي حاجي قاسمي فرزند حسين کد نامزد 1547

172 – آقاي امير حاجي محمدرضاشيرازي فرزند احمد کد نامزد 1549

173 – آقاي امير حاجي محمدي فرزند ناصر کد نامزد 1551

174 – آقاي اميرمصطفي حامدهاشمي فرزند على محمد کد نامزد 1552

175 – آقاي حسين حبيبي فرزند حجت اله کد نامزد 1554

176 – خانم سميرا حبيبي فرزند نوروزعلى کد نامزد 1556

177 – آقاي محمد حبيبي فرزند علي کد نامزد 1557

178 – آقاي کريم حجازي فرزند سلمان کد نامزد 1559

179 – آقاي امير حسنلو فرزند نصرت اله کد نامزد 1561

180 – خانم مهديه حسني فرزند حميد کد نامزد 1564

181 – آقاي اميد حسيني فرزند کمال الدين کد نامزد 1565

182 – آقاي سيدکاظم حسيني فرزند سيديوسف کد نامزد 1566

183 – آقاي سيدمحمد حسيني فرزند سيدرحمت اله کد نامزد 1567

184 – آقاي فرهاد حسيني فرزند اسد کد نامزد 1568

185 – آقاي سيدمصطفي حسيني ابوتربه فرزند سيد احمد کد نامزد 1569

186 – آقاي سيدشهاب حسيني نيا فرزند سيدرستم کد نامزد 1571

187 – آقاي حميد حشمدار فرزند روح اله کد نامزد 1572

188 – آقاي محمد حشمدار فرزند حسن کد نامزد 1574

189 – آقاي علي مصطفي حفاري قاضيجهاني فرزند عزت کد نامزد 1575

190 – آقاي مصطفي حكيمي مهدي آباد فرزند محمدعلي کد نامزد 1576

191 – آقاي جمال حمدگذار فرزند صالح کد نامزد 1577

192 – خانم فريده حمودنژاد فرزند داود کد نامزد 1578

193 – آقاي حميد حيدرخاني فرزند فيض الله کد نامزد 1579

194 – آقاي ابوالفضل حيدري فرزند قنبرعلي کد نامزد 1581

195 – آقاي علي اکبر حيدري فرزند على کد نامزد 1582

196 – آقاي محمود حيدري فرزند علي کد نامزد 1584

197 – آقاي مهدي حيدري فرزند محمد کد نامزد 1585

198 – آقاي رضا خادم الحسيني فرزند محمد کد نامزد 1586

199 – آقاي قاسم خاکي جوان فرزند نصرت الله کد نامزد 1587

200 – آقاي حسين خالق پرست ميكال فرزند تيمور کد نامزد 1588

201 – آقاي عليرضا خان محمدي فرزند ذبيح اله کد نامزد 1589

202 – آقاي هادي خانمحمدي فرزند حسين کد نامزد 1591

203 – آقاي محمدحسن خبير فرزند محمد کد نامزد 1592

204 – آقاي محسن خدابنده اويلي فرزند جهانگير کد نامزد 1595

205 – خانم فاطمه خدابين فرزند محمد کد نامزد 1596

206 – آقاي محمد خدابين فرزند نصراله کد نامزد 1597

207 – خانم آمنه خدادادي فرزند محمدحسين کد نامزد 1598

208 – آقاي عليرضا خدادادي فرزند حيدر کد نامزد 1599

209 – آقاي محسن خدري فرزند محمدرضا کد نامزد 1611

210 – آقاي محمد خدري فرزند نوروزعلي کد نامزد 1612

211 – آقاي محسن خرم جاه فرزند حسين کد نامزد 1614

212 – آقاي رحيم خستو فرزند على اصغر کد نامزد 1615

213 – آقاي بابك خسرويان فرزند ابوحمزه کد نامزد 1617

214 – آقاي سيدفريد خلخالي فرزند سيد يعسوب کد نامزد 1619

215 – آقاي ابراهيم خمسهء فرزند حيدر کد نامزد 1621

216 – آقاي محمدمهدي خورشيدوند فرزند عزت اله کد نامزد 1625

217 – آقاي حميدرضا خوشدلي فرزند غلام کد نامزد 1626

218 – آقاي حسين خوشه سپهر فرزند دلاور کد نامزد 1627

219 – آقاي رضا دادالهي بهادراني فرزند صمدالله کد نامزد 1628

220 – آقاي رضا دادخواه تهراني فرزند محمد کد نامزد 1629

221 – آقاي احسان دانش فر فرزند ذوالفقار کد نامزد 1642

222 – آقاي مهدي دانش فر فرزند احمد کد نامزد 1644

223 – خانم فاطمه داودنژادسرابي فرزند داود کد نامزد 1645

224 – خانم فاطمه داودي فرزند حسن کد نامزد 1646

225 – آقاي محمد دربندي فرزند سلطان محمد کد نامزد 1647

226 – آقاي علي دره شيري فرزند داود کد نامزد 1649

227 – آقاي فرزاد دژاکام فرزند حسينعلي کد نامزد 1651

228 – خانم مرضيه دندانه وند فرزند اسماعيل کد نامزد 1652

229 – آقاي محمد دهبالائي فرزند مسيب کد نامزد 1654

230 – آقاي مهدي دهقانپور فرزند حسين کد نامزد 1655

231 – آقاي ميثم دهقان محمودآباد فرزند حسين کد نامزد 1656

232 – آقاي احمدرضا ديلمي معزي فرزند صفرعلى کد نامزد 1658

233 – آقاي غلامحسن ديناروند فرزند رحم خدا کد نامزد 1659

234 – آقاي رضا دين محمدي فرزند عيوض کد نامزد 1661

235 – آقاي علي ذبيحي فرزند اروجعلي کد نامزد 1662

236 – آقاي علي ذوالفقاري فرزند غلام کد نامزد 1664

237 – آقاي کامبيز راشدي فرزند کاظم کد نامزد 1665

238 – آقاي حسينعلي رام فرزند داداشعلي کد نامزد 1667

239 – آقاي مهدي ربيعي فرزند محمد کد نامزد 1668

240 – خانم فرشته ربيعي روزبهاني فرزند حسن کد نامزد 1669

241 – آقاي امين ربيعي مهر فرزند باسل کد نامزد 1671

242 – آقاي جواد رجبي فرزند محمدحسن کد نامزد 1672

243 – آقاي خسرو رحماني فرزند مريدعلى کد نامزد 1674

244 – آقاي علي رحماني فرزند سبزعلي کد نامزد 1675

245 – خانم ام کلثوم رحمتي فرزند على اکبر کد نامزد 1676

246 – آقاي محمد رحمتي فرزند محمدجواد کد نامزد 1677

247 – آقاي حسين رحمتي کيا فرزند مصطفي کد نامزد 1678

248 – آقاي حسين رحيملوي اقدم فرزند علي کد نامزد 1679

249 – آقاي حسين رحيمي فرزند احمد کد نامزد 1681

250 – آقاي عليرضا رحيمي فرزند ولي کد نامزد 1682

251 – آقاي عليرضا رحيمي محمودآبادي فرزند محمدحسين کد نامزد 1684

252 – خانم پريسا ردائي فرزند فرشيد کد نامزد 1685

253 – آقاي محمدعلي رزاقي فرزند مسيب کد نامزد 1686

254 – آقاي محمدهادي رزاقي فرزند محمدمهدي کد نامزد 1687

255 – آقاي ناصر رزق خواه فرزند مصير کد نامزد 1688

256 – آقاي محمدابراهيم رستگاري گوهر فرزند مجيد کد نامزد 1689

257 – آقاي محمد رستم زاده ملكي فرزند ناصر کد نامزد 1691

258 – آقاي يداله رستمي فرزند خير اله کد نامزد 1695

259 – آقاي احد رسولي فرزند اژدر کد نامزد 1698

260 – آقاي مهدي رشيدي طاشكوئي فرزند محمد کد نامزد 1711

261 – خانم کبري رضا فرزند منوچهر کد نامزد 1712

262 – آقاي اميرحسين رضاقلي فرزند امراله کد نامزد 1714

263 – خانم باران رضائي فرزند عيسي کد نامزد 1715

264 – آقاي پرويز رضائي فرزند محمدحسن کد نامزد 1716

265 – آقاي ناصر رضائي بيداخويدي فرزند رضا کد نامزد 1719

266 – آقاي محمد رضائي صدرآبادي فرزند حسين کد نامزد 1721

267 – آقاي علي رضائي کلواني فرزند محمد کد نامزد 1722

268 – خانم فروغ رعنائي فرزند درويش کد نامزد 1724

269 – آقاي مصطفي رعيتي فرزند رضا کد نامزد 1725

270 – آقاي مهدي رفسنجاني اکبرآبادي فرزند جمال کد نامزد 1727

271 – آقاي علي رفيعي فرزند اسماعيل کد نامزد 1728

272 – آقاي مجتبي رفيعي سير فرزند اسمعيل کد نامزد 1741

273 – آقاي جواد رنجبري تازه کند فرزند صمد کد نامزد 1744

274 – خانم منصوره رهبري فرزند علي کد نامزد 1745

275 – آقاي اميرشهرام روحي فرزند قربانعلى کد نامزد 1746

276 – آقاي رضا رودگر فرزند داود کد نامزد 1747

277 – آقاي رامين روستاآزاد فرزند بهروز کد نامزد 1748

278 – آقاي محمد روستانيا فرزند داود کد نامزد 1749

279 – آقاي محسن روشن اردکاني فرزند عباس کد نامزد 1751

280 – آقاي کورش رومياني محمودي فرزند نوري کد نامزد 1752

281 – آقاي محمدجواد رئيسي فرزند بهادر کد نامزد 1754

282 – خانم مهلا رئوف مقدم فرزند جواد کد نامزد 1755

283 – آقاي محسن ريوندي فرزند علي کد نامزد 1756

284 – آقاي مصطفي زارع گلنكشي فرزند نعمت اله کد نامزد 1758

285 – خانم سمانه زارعي فرزند داود کد نامزد 1759

286 – آقاي حميد زبيري فرزند علي اکبر کد نامزد 1762

287 – خانم حديثه زرنگانيان فرزند محمد کد نامزد 1764

288 – آقاي شهاب زرين پناه فرزند هوشنگ کد نامزد 1765

289 – آقاي اميرعباس زماني فرزند حسن کد نامزد 1767

290 – آقاي هومن زين العبادي فرزند على کد نامزد 1768

291 – آقاي عليرضا زينتي فرزند محمدرضا کد نامزد 1769

292 – آقاي افشين ساروئي فرزند ابراهيم کد نامزد 1771

293 – آقاي عزيز ساساني فرزند حسين کد نامزد 1772

294 – آقاي علي اکبر ساساني فرزند حسين کد نامزد 1774

295 – آقاي عليرضا ساساني فرزند منصور کد نامزد 1775

296 – آقاي عادل سالاري اسكر فرزند نادعلي کد نامزد 1776

297 – آقاي عبدالله سالاري اسكر فرزند نادعلى کد نامزد 1778

298 – آقاي کاظم سالك فرامرزي فرزند يداله کد نامزد 1779

299 – آقاي مجيد ساني خاني فرزند عبدالله کد نامزد 1782

300 – آقاي علي سبزه پرور فرزند عباس کد نامزد 1784

301 – آقاي محمد سپهري فرد فرزند محرم کد نامزد 1785

302 – آقاي مهدي ستار فرزند علي اکبر کد نامزد 1786

303 – آقاي محمد سخاوتي فرزند محمدحسين کد نامزد 1787

304 – خانم ليلا سرائي فرزند علي کد نامزد 1788

305 – خانم ويدا سرداري فرزند فرامرز کد نامزد 1789

306 – خانم سارا سروش راد فرزند احمد کد نامزد 1791

307 – آقاي علي سعدي نيا مشهور به قمى اويلى فرزند على محمد کد نامزد 1792

308 – آقاي جواد سعيدي فرزند روح اله کد نامزد 1794

309 – آقاي رضا سعيدي فرزند قربانعلى کد نامزد 1795

310 – آقاي عليرضا سعيدي فرزند محمد کد نامزد 1796

311 – آقاي حسين سعيدي سيرائي فرزند مست على کد نامزد 1797

312 – آقاي اسلام سفري قلعه جق فرزند محمد کد نامزد 1798

313 – آقاي محمدعلي سقاي طوسي فرزند محمدحسن کد نامزد 1799

314 – آقاي احمد سلطاني فرزند غلامرضا کد نامزد 1811

315 – خانم زهرا سلطاني فرزند رمضان کد نامزد 1812

316 – آقاي رضا سليماني فرزند محمد کد نامزد 1815

317 – آقاي حجت سليماني اصل فرزند قدير کد نامزد 1816

318 – آقاي اکبر سليم نژاد فرزند ابراهيم کد نامزد 1817

319 – خانم خديجه سليم نژاد فرزند بهرام کد نامزد 1818

320 – خانم مليحه سنگ سفيدي فرزند علي اکبر کد نامزد 1821

321 – آقاي مهدي سهراب پور فرزند سام کد نامزد 1822

322 – آقاي علي اصغر سهرابي فرزند علي کد نامزد 1824

323 – آقاي محمد سهيلي فر فرزند حميدرضا کد نامزد 1825

324 – آقاي محمدمهدي سوري فرزند محمدحسين کد نامزد 1826

325 – آقاي سيدمحمدرضا سيدناصرالدين فرزند سيد محمد حسن کد نامزد 1827

326 – آقاي احمد شادمان فرزند کريم کد نامزد 1828

327 – آقاي امين شاري پور فرزند ناصر کد نامزد 1829

328 – آقاي سعيد شاکري فرزند حميدرضا کد نامزد 1841

329 – آقاي عزيز شامي زاده کلهرتقي فرزند محمدعلى کد نامزد 1842

330 – خانم اعظم شاه بيك فرزند ابراهيم کد نامزد 1844

331 – آقاي عباس شاه محمدي فرزند ابوالفضل کد نامزد 1845

332 – آقاي محمد شاهمرادي فرزند صفت الله کد نامزد 1846

333 – آقاي سيدجواد شريف شيخ الاسلامي فرزند سيد ابوالفضل کد نامزد 1847

334 – آقاي حسام الدين شريف کاظمي فرزند نادعلي کد نامزد 1848

335 – آقاي محمود شفيعي گرده کوهي فرزند محمد کد نامزد 1854

336 – آقاي حيدر شكوري فرزند اسماعيل کد نامزد 1857

337 – خانم مونا شكوري کهي فرزند رزاق کد نامزد 1858

338 – خانم مريم شمس اسفندآبادي فرزند داود کد نامزد 1859

339 – آقاي علي شمسيان نورسته فرزند يحيي کد نامزد 1861

340 – خانم پروين شناسوند فرزند محمدحسن کد نامزد 1862

341 – آقاي محمدرضا شهبازي فرزند شهاب کد نامزد 1864

342 – آقاي وحيد شورابي مزرعه آخوند فرزند محمدعلي کد نامزد 1865

343 – آقاي محمدحسين شيخ فرزند محمود کد نامزد 1867

344 – آقاي حامد شيخ انصاري فرزند علي رضا کد نامزد 1868

345 – آقاي علي اکبر شيخلر فرزند علي کد نامزد 1869

346 – خانم معصومه شيخيان شهربابكي فرزند شاه ميرزا کد نامزد 1871

347 – آقاي حسين شيراني فرزند شهريار کد نامزد 1872

348 – آقاي مهدي صادق دقيقي فرزند رضا کد نامزد 1875

349 – آقاي جواد صادقي فرزند عبداله کد نامزد 1876

350 – آقاي مهرداد صادقي ده صحرائي فرزند غلامرضا کد نامزد 1877

351 – آقاي حسين صالحي فرزند محمد کد نامزد 1878

352 – آقاي مهدي صالحي فرزند محمد کد نامزد 1879

353 – خانم زهرا صباحي مهر فرزند گنجعلى کد نامزد 1881

354 – آقاي غلامرضا صباغي فرزند علي محمد کد نامزد 1882

355 – آقاي بابك صبحي شيشوان فرزند وحيد کد نامزد 1884

356 – آقاي مجيد صدري فرزند محمد على کد نامزد 1886

357 – آقاي ميرابراهيم صديق فرزند ميرمحمود کد نامزد 1887

358 – آقاي اميرمحمد صفاخيل فرزند محمدولي کد نامزد 1889

359 – آقاي علي صمدبين فرزند رحمت اله کد نامزد 1891

360 – آقاي مهدي صمدي فرزند اسداله کد نامزد 1892

361 – آقاي محمدجواد صوفي فرزند محمود کد نامزد 1894

362 – آقاي اميد ضيائي فرزند محمود کد نامزد 1895

363 – خانم فرزانه طالبي فرزند محمود کد نامزد 1896

364 – آقاي محمدکاظم طالبي فرزند غلامرضا کد نامزد 1897

365 – آقاي حسين طاهرخاني فرزند نصرت اله کد نامزد 1898

366 – آقاي مرتضي طايري فرزند بلوط کد نامزد 1899

367 – آقاي سيداحمد طباطبائي فراشاهي فرزند سيدسامع کد نامزد 1911

368 – آقاي صمد طلوعي فرزند محمد کد نامزد 1914

369 – آقاي امير طهماسبي فرزند اسداله کد نامزد 1915

370 – آقاي علي اکبر طهماسبي فرزند محمد کد نامزد 1916

371 – آقاي حميد طهماسبي آبدر فرزند حسين کد نامزد 1917

372 – آقاي نصرالله طهوري فرزند يدالله کد نامزد 1919

373 – آقاي عامر عابد فرزند اباصلت کد نامزد 1921

374 – آقاي ابراهيم عابدي فرزند علي کد نامزد 1922

375 – آقاي حسن عابدي شيروانه ده فرزند علي کد نامزد 1924

376 – آقاي سعيد عافيت طلب فرزند ابوسعيد کد نامزد 1926

377 – آقاي اسماعيل عبادي فرزند حسنعلى کد نامزد 1927

378 – آقاي سياوش عبادي فرزند قربان کد نامزد 1928

379 – آقاي پوريا عباس زاده فرزند محمد کد نامزد 1929

380 – آقاي مجيد عباس زاده قاضلوئي فرزند اسمعلي کد نامزد 1941

381 – آقاي سيدمجتبي عباسي فرزند ميرحسين کد نامزد 1942

382 – آقاي محسن عباسي فرزند عبدالله کد نامزد 1945

383 – آقاي محمد عباسي آبادي فرزند علي حيدر کد نامزد 1947

384 – آقاي حجت عباسي حاجي فيروز فرزند کاظم کد نامزد 1948

385 – آقاي سعيد عبدالصمدي فرزند رمضان کد نامزد 1949

386 – آقاي جواد عبدالمالكي فرزند رحمت اله کد نامزد 1951

387 – آقاي حميدرضا عبداله پور فرزند حسين کد نامزد 1952

388 – خانم مريم عبدالوند فرزند صفدر کد نامزد 1954

389 – آقاي سيروس عبدي فرزند عرب کد نامزد 1955

390 – خانم فاطمه عرب اسدي فرزند علي اکبر کد نامزد 1956

391 – آقاي محسن عربيون فرزند محمد کد نامزد 1957

392 – آقاي ناصر عزيزي فرزند جليل کد نامزد 1958

393 – آقاي سعيد عزيزي آريا فرزند ابراهيم کد نامزد 1959

394 – آقاي اکبر عسكري فرزند مهدي کد نامزد 1962

395 – خانم فاطمه عسكري فرزند اسحق کد نامزد 1964

396 – آقاي عليرضا عسگري فرزند نصرت اله کد نامزد 1965

397 – آقاي محمدرضا عطاءاللهي فرزند على کد نامزد 1966

398 – آقاي احمد علامي مهماندوستي فرزند علي اکبر کد نامزد 1967

399 – آقاي عادل علي بازي فرزند محمد کد نامزد 1969

400 – خانم زهرا علي بخشي زاده فرزند عيسي کد نامزد 1971

401 – آقاي محمد علي پورنايبي فرزند رحمت اله کد نامزد 1972

402 – خانم شادي عليجاني فرزند جهانفر کد نامزد 1974

403 – خانم ناهيد عليخاني فرزند جلال کد نامزد 1976

404 – خانم زهرا علي زاده فرزند علي کد نامزد 1977

405 – آقاي محمد علي يزدي فرزند رضا کد نامزد 1978

406 – آقاي ناصر علي شيري فرزند محمد کد نامزد 1979

407 – آقاي شاپور علي نژاد فرزند حسينعلي کد نامزد 1981

408 – آقاي محمدرضا علي نژاد فرزند محمد کد نامزد 1982

409 – آقاي مهدي غفارنژاد فرزند نظامعلي کد نامزد 1985

410 – آقاي وحيد غفاري حافظ فرزند احد کد نامزد 1986

411 – آقاي حجت اله غلامرضائي فرزند فضل الله کد نامزد 1987

412 – آقاي احمد غلامي قوام آبادي فرزند محمدرضا کد نامزد 1988

413 – آقاي اميرحسين فتح العلومي فرزند غفور کد نامزد 1991

414 – آقاي محمدعلي فتحي فرزند قشمشم کد نامزد 1992

415 – آقاي ناصر فتحي فرزند محمد کد نامزد 1994

416 – آقاي حسين فتوحي چاهوکي فرزند کريم کد نامزد 1995

417 – آقاي مصطفي فراغت فرزند حسين کد نامزد 1996

418 – آقاي محمد فراهاني کيا فرزند خدامراد کد نامزد 1997

419 – آقاي عارف فرج فرزند عطاءاله کد نامزد 1998

420 – آقاي رحيم فرجي فرزند فتحعلى کد نامزد 2112

421 – آقاي محمد فرح زاد فرزند محمدرضا کد نامزد 2114

422 – آقاي ابراهيم فردي فرزند قربانعلى کد نامزد 2115

423 – خانم زهرا فرهنگ کلياني فرزند مقصود کد نامزد 2116

424 – آقاي پيام فضلي خاني فرزند يوسف کد نامزد 2117

425 – آقاي مهدي فيروزبخت فرزند محمد کد نامزد 2119

426 – آقاي ميثم فيروزبخت فرزند رضا کد نامزد 2121

427 – آقاي سعيد فيروزگاه فرزند رحمت اله کد نامزد 2122

428 – آقاي اميرارسلان فيضي فرزند اسدالله کد نامزد 2125

429 – آقاي علي قاسم پور فرزند عبدالعلي کد نامزد 2127

430 – خانم زهرا قاسمي فرزند اصلان کد نامزد 2128

431 – آقاي مهدي قاسمي فرزند عباس کد نامزد 2129

432 – آقاي وحيد قاسمي وند فرزند رستمعلى کد نامزد 2141

433 – آقاي محمداسماعيل قاصدي فرزند محمدجواد کد نامزد 2142

434 – آقاي کوروش قائيدرحمتي فرزند نوروز کد نامزد 2144

435 – آقاي فرشاد قراگوزلو فرزند احمد کد نامزد 2145

436 – آقاي امير قربان پورتكمه داش فرزند رضا کد نامزد 2146

437 – خانم زينب قربانلو فرزند فضل اله کد نامزد 2147

438 – آقاي محمدرضا قرباني فرزند آقامعلي کد نامزد 2149

439 – خانم مريم قرباني فرزند محمود کد نامزد 2151

440 – خانم نرگس قرباني فرزند محمود کد نامزد 2152

441 – آقاي سيدمحمود قرشي فرزند ميرمعصوم کد نامزد 2154

442 – آقاي سيدسعيد قريشي فرزند سيدمجتبى کد نامزد 2156

443 – آقاي علي قلي زاده فرزند بهرامعلى کد نامزد 2157

444 – خانم معصومه قمي اويلي فرزند ولي اله کد نامزد 2158

445 – آقاي محمدمهدي قنبرپور فرزند مصطفي کد نامزد 2159

446 – آقاي سعيد قنبري فرزند قربانعلي کد نامزد 2161

447 – آقاي محمد قنبري فرزند گلعلى کد نامزد 2162

448 – آقاي حسين قهرمانپوران فرزند على کد نامزد 2164

449 – آقاي داود قهرماني فرزند عيسي کد نامزد 2165

450 – آقاي عليرضا قهرماني فرزند حسن کد نامزد 2166

451 – آقاي مسعود قهرماني فرزند محمد کد نامزد 2168

452 – خانم مريم قهرماني صارم فرزند علي کد نامزد 2169

453 – آقاي محمدحسين قوامي فر فرزند محمدرضا کد نامزد 2171

454 – خانم سميرا قورچيان فرزند شمس الدين کد نامزد 2172

455 – خانم سارا کارگر فرزند باقر کد نامزد 2174

456 – آقاي اصغر کاظمي فرزند سلام اله کد نامزد 2176

457 – آقاي مرتضي کاظمي اصل فرزند صادق کد نامزد 2177

458 – خانم ربابه کاوسي فرزند سياوش کد نامزد 2181

459 – آقاي اميرارسلان کرد فرزند عليرضا کد نامزد 2182

460 – آقاي اصغر کردعلي وند فرزند محمدخان کد نامزد 2184

461 – خانم شهرزاد کرم پور فرزند صابر کد نامزد 2186

462 – آقاي نقي کرملو فرزند محسن کد نامزد 2187

463 – آقاي مرتضي کرمي فرزند نصراله کد نامزد 2188

464 – آقاي علي کرميان فرزند مجيد کد نامزد 2189

465 – آقاي محمدرضا کروني فرزند قاسم کد نامزد 2191

466 – آقاي مهدي کريمائي فرزند نجيب اله کد نامزد 2192

467 – آقاي خسرو کريم بيك طهراني فرزند منوچهر کد نامزد 2194

468 – آقاي قربانعلي کريمخاني فرزند کريم کد نامزد 2195

469 – آقاي مجتبي کريمي فرزند معراجعلي کد نامزد 2196

470 – آقاي محمد کريمي فرزند احمد کد نامزد 2197

471 – آقاي يونس کريمي فرزند نصراله کد نامزد 2198

472 – آقاي مهدي کريمي بابااحمدي فرزند مرادخون کد نامزد 2199

473 – خانم مريم کريمي رزکاني فرزند محمد کد نامزد 2212

474 – آقاي سعيد کريمي وارياني فرزند نوراله کد نامزد 2214

475 – آقاي محسن کشاورزي فرزند عباس کد نامزد 2215

476 – خانم مهساسادات کلالي فرزند سيدمحمود کد نامزد 2217

477 – خانم ليلا کلانتري فرزند رجبعلي کد نامزد 2218

478 – آقاي حسين کمال پور فرزند فريدون کد نامزد 2219

479 – آقاي سعيد کمالي فرزند احمد کد نامزد 2242

480 – آقاي فريد کمالي فرزند احمد کد نامزد 2245

481 – آقاي سامان کمالي روستا فرزند علي اصغر کد نامزد 2246

482 – آقاي عباس کمالي روستا فرزند حسن کد نامزد 2247

483 – آقاي عبدالله کهن ترابي فرزند کاظم کد نامزد 2248

484 – آقاي علي اصغر کوثري فرزند عزيزاله کد نامزد 2249

485 – آقاي محمدمهدي کوثري فرزند علي اصغر کد نامزد 2251

486 – خانم هانيا کوچك پور فرزند محمد کد نامزد 2252

487 – خانم زهرا کوراني فرزند علي اصغر کد نامزد 2254

488 – آقاي قربان کوهستاني فرزند نعمت اله کد نامزد 2256

489 – آقاي رضا کياپاشا فرزند لقمان کد نامزد 2257

490 – آقاي مسعود کياپاشا فرزند آذرنوش کد نامزد 2258

491 – آقاي علي کيان فرزند کيومرث کد نامزد 2261

492 – آقاي ناصر گروسي فرزند رسول کد نامزد 2264

493 – خانم معصومه گلي فرزند جواد کد نامزد 2267

494 – آقاي عزت الله گودرزي فرزند نصرت اله کد نامزد 2268

495 – خانم فرشته گودرزي فرزند اميرحسين کد نامزد 2269

496 – آقاي يونس لازمي فرزند هيبت اله کد نامزد 2271

497 – آقاي محمدرضا لامعي رامندي فرزند على کد نامزد 2272

498 – آقاي بهزاد لطفي فرزند عين اله کد نامزد 2274

499 – آقاي هادي لطفي فرزند ذولفقار کد نامزد 2275

500 – آقاي اکبر لطفي آذر فرزند على کد نامزد 2276

501 – آقاي اميرحسين مؤذن زنگ آباد فرزند مهدي کد نامزد 2278

502 – آقاي رسول مؤذن زنگ آباد فرزند مهدي کد نامزد 2279

503 – آقاي فرخ مؤمني فرزند شكرالله کد نامزد 2281

504 – آقاي اميد مبارکي فرزند منوچهر کد نامزد 2282

505 – آقاي نيما متوکلي فرزند جواد کد نامزد 2284

506 – خانم بهشته السادات محبوبيان فرزند سيدايوب کد نامزد 2285

507 – آقاي رحيم محرابي ماجلان فرزند ايلخانى کد نامزد 2287

508 – آقاي محمد محسني گرده کوهي فرزند حسن کد نامزد 2289

509 – آقاي محمدمهدي محمدرضا فرزند مصطفي کد نامزد 2291

510 – آقاي محسن محمدزاده اصل فرزند شمس اله کد نامزد 2292

511 – آقاي امير محمدي فرزند صفرعلي کد نامزد 2294

512 – آقاي امير محمدي فرزند ولي کد نامزد 2295

513 – آقاي مسعود محمدي فرزند حسين کد نامزد 2296

514 – آقاي عليرضا محمدي پاقلعه فرزند محمد کد نامزد 2297

515 – آقاي علي محمدي نودهي فرزند حسين کد نامزد 2298

516 – آقاي پدرام محمديوسف فرزند سعيد کد نامزد 2411

517 – آقاي رضا محمودي فرزند علي اکبر کد نامزد 2414

518 – آقاي امير محمودي منش فرزند حسن کد نامزد 2416

519 – آقاي سعيد مختاري فرزند على اکبر کد نامزد 2417

520 – آقاي مجتبي مرادي اسلمرز فرزند ناصر کد نامزد 2418

521 – آقاي حسن مرادي رحيم آباد فرزند قربانعلي کد نامزد 2419

522 – آقاي محمد مرداني فرزند صفرعلي کد نامزد 2421

523 – خانم زليخا مرسلي ارزنق فرزند نوروزعلى کد نامزد 2422

524 – خانم طاهره مسعودي فرزند احمد کد نامزد 2424

525 – آقاي مهيار مصطفائي فرزند محمدرضا کد نامزد 2427

526 – آقاي امير معدني پور فرزند محسن کد نامزد 2428

527 – آقاي سيدرضا معصومي خمين آبادي فرزند سيد احمد کد نامزد 2429

528 – آقاي هومن معماريان فرزند بيژن کد نامزد 2442

529 – آقاي حميدرضا مقدم نيا فرزند حسين کد نامزد 2445

530 – آقاي مهدي مقدم نيا فرزند عبدالعظيم کد نامزد 2446

531 – خانم اعظم ملائي فرزند حجت الله کد نامزد 2448

532 – آقاي امين ملائي لورائي فرزند فرهاد کد نامزد 2449

533 – آقاي محمدرضا ملك زاده فرزند رجب کد نامزد 2451

534 – خانم مهري ملك محمدي فرزند شوذب کد نامزد 2454

535 – آقاي مصطفي ملكي فرزند هدايت اله کد نامزد 2456

536 – آقاي مهراد منتظران فرزند علي کد نامزد 2457

537 – آقاي مهدي منتظري قهجاورستاني فرزند رحيم کد نامزد 2458

538 – آقاي محسن منصورخاکي فرزند آيت اله کد نامزد 2461

539 – آقاي مهدي منصورزارع فرزند حكمت اله کد نامزد 2462

540 – آقاي محمد منصوري فرزند قديرعلى کد نامزد 2464

541 – آقاي مسعود منصوري فرزند غلامحسين کد نامزد 2465

542 – خانم فاطمه منعمي فرزند ايرج کد نامزد 2467

543 – آقاي حسين مهاجري فرزند محمد رضا کد نامزد 2468

544 – خانم ناهيد مهدوي فر فرزند عوضعلي کد نامزد 2469

545 – آقاي محمد مهدي فر فرزند حشمت کد نامزد 2471

546 – آقاي سيدجعفر موسوي فرزند سيدعلي اصغر کد نامزد 2472

547 – آقاي سيدمحمد موسوي فرزند سيد کريم اله کد نامزد 2475

548 – خانم سيده مريم موسوي فرزند سيدجعفر کد نامزد 2476

549 – آقاي اسمعيل مولائي فرزند جعفرعلى کد نامزد 2477

550 – آقاي رضا مومن کيائي فرزند غلامعلي کد نامزد 2478

551 – آقاي صمد مير فرزند عباداله کد نامزد 2479

552 – آقاي سيدحميد ميران فرزند سيدعباس کد نامزد 2481

553 – خانم سودابه ميربلوك فرزند على کد نامزد 2482

554 – آقاي رضا ميرزائي فرزند محمد کد نامزد 2484

555 – خانم شيرين ميرزائي فرزند سبطى خان کد نامزد 2485

556 – آقاي محمد ميرزائي فرزند علي کد نامزد 2486

557 – خانم مونا ميرزائي فرزند احمد کد نامزد 2487

558 – آقاي محمد ميرزائي طلابري فرزند براري کد نامزد 2488

559 – آقاي سيداحمد ميرسليمي فرزند سيد على نقى کد نامزد 2489

560 – آقاي ميررضا ميرعظيمي فرزند سيدابراهيم کد نامزد 2491

561 – آقاي سيدعلي ميرغياثي فرزند سيدحسن کد نامزد 2492

562 – آقاي احمدرضا ميرلو فرزند صفرعلي کد نامزد 2494

563 – آقاي سيدجلال الدين ميرمجيدي فرزند سيدعبدالعظيم کد نامزد 2495

564 – آقاي ميلاد نادري فرزند روح اله کد نامزد 2497

565 – خانم سارا نادعلي فرزند حميد کد نامزد 2498

566 – آقاي حسين نباتي طهرابند فرزند جوانمرد کد نامزد 2499

567 – آقاي محمد نجاري فرزند يونس کد نامزد 2511

568 – آقاي حسين نجفي فرزند شكراله کد نامزد 2512

569 – آقاي مهدي نجفي ماچياني فرزند على کد نامزد 2514

570 – خانم فاطمه نريماني فرزند محمد کد نامزد 2515

571 – آقاي نريمان نريماني فرزند هوشنگ کد نامزد 2516

572 – خانم سميه نساجي فرزند غلامعلى کد نامزد 2517

573 – آقاي احمد نصراللهي فرزند قربانعلي کد نامزد 2518

574 – آقاي جعفر نصيري فرزند شكور کد نامزد 2521

575 – آقاي علي نصيري فرزند فتح الله کد نامزد 2522

576 – آقاي محمدعلي نصيري فرزند نوري کد نامزد 2524

577 – آقاي حسن نظافت تكله فرزند کاظم کد نامزد 2525

578 – آقاي جمال الدين نظري فرزند فضل الله کد نامزد 2526

579 – آقاي رضا نظري فرزند محمد کد نامزد 2527

580 – آقاي حسن نعمتي فرزند نوروز کد نامزد 2528

581 – خانم صغري نقي پور فرزند محمد کد نامزد 2541

582 – آقاي مهرداد نوربخش فرزند سيف الدين کد نامزد 2542

583 – خانم ليلا نورعلي زاده فرزند نصرت اله کد نامزد 2544

584 – آقاي بهروز نوروزي فرزند محمدعلى کد نامزد 2545

585 – آقاي علي نوروزي مارکاني فرزند خداداد کد نامزد 2546

586 – آقاي هادي نوري فرزند اسمعيل کد نامزد 2547

587 – آقاي علي نوري زاده فرزند عين اله کد نامزد 2548

588 – آقاي محمد نوري مقدم فرزند مسيح اله کد نامزد 2549

589 – آقاي حسين نيكوئي فرزند فرج اله کد نامزد 2551

590 – آقاي سيدامير هاشمي زاده فرزند سيدحسين کد نامزد 2554

591 – آقاي سيدجواد هاشمي گوراب فرزند ميرابوطالب کد نامزد 2556

592 – آقاي سيدعلي هاشمي منشادي فرزند محمود کد نامزد 2557

593 – آقاي سيدمحمدحسين هاشمي منشادي فرزند محمود کد نامزد 2558

594 – آقاي محمد هزار فرزند محمدحسن کد نامزد 2559

595 – آقاي عبدالمهدي همت پور فرزند منصور کد نامزد 2564

596 – خانم فاطمه هندي زاده فرزند على کد نامزد 2565

597 – آقاي محمد واحدي فرزند محمود کد نامزد 2567

598 – آقاي شهرام وارسته کاشاني فرزند اصغر کد نامزد 2568

599 – آقاي حسين واشقاني فراهاني فرزند عبداله کد نامزد 2569

600 – خانم سيده آذر وجدي تولون فرزند سيدکيومرث کد نامزد 2571

601 – آقاي منصور وحيدي فرزند قاسم کد نامزد 2572

602 – خانم ليلا وشنوهء فرزند حسن کد نامزد 2576

603 – آقاي اسمعيل وکيل زاده نيري فرزند زين العابدين کد نامزد 2577

604 – خانم يوکابد ولي زاده فرزند اکبر کد نامزد 2578

605 – خانم حوا ويسهء فرزند نظير کد نامزد 2579

606 – خانم ليلا يادگاري فرزند سام کد نامزد 2581

607 – آقاي علي ياراحمدي فرزند رحمن کد نامزد 2582

608 – آقاي احمد ياري فرزند قريب خان کد نامزد 2584

609 – آقاي حيدر ياوري فرزند محمدرضا کد نامزد 2585

610 – خانم ليلا يحيي بيگي فرزند يحيى کد نامزد 2586

611 – آقاي مجيد يداللهي فرزند علي کد نامزد 2587

612 – آقاي مجيد يزداني فرزند کرمعلي کد نامزد 2588

613 – آقاي جواد يعقوبي صابرمسلك فرزند مصطفي کد نامزد 2589

614 – آقاي رسول يعقوبي مرام فرزند يوسفعلى کد نامزد 2591

615 – آقاي معين ينگي ملكي فرزند رجبعلي کد نامزد 2592

616 – آقاي علي يوسفي فرزند رحيم کد نامزد 2594

توجه :

1 -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 13 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي

تعداد حداکثر 13 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .

2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري کرج در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي کشور از

تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .

3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاکي يا شاکيان

شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل کار يا سكونت شاکي يا شاکيان را داشته باشد .

غفور قاسم پور فرماندار شهرستان کرج

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *