کاندیدای شورای شهر کرج 1400

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کرج

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کرج   آقای پيروز جوانميری فرزند عبدالعلى کد نامزد 1521   در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر کرج  رساند که ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي شود و …

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کرج ادامه »