کتاب حسابداری آلفا

کتاب حسابداری آلفا

کتاب حسابداری آلفا  مولف: پیروز جوان میری حسابداری پیشرفته در کتاب حسابداری آلفا حسابداری پیشرفته چیست: حسابداری پیشرفته رسیدگی به داده و جمع آوری و طبقه بندی پویای آنهاست. در واقع حسابداری پیشرفته اطلاعاتی را فراهم می آورد. با استفاده از این نوع حسابداری می توان استراتژی های بازپرداخت را گسترش داد. در اصل داده …

کتاب حسابداری آلفا ادامه »