پیروز جوان میری مدیر حسابرسی

مدیر حسابرسی

مدیر حسابرسی بازدید و بررسی اسناد و اعمال نظارت بر عملکرد مالی واحدها، سازمانها و مراکز تابعه جهاد جهت اطمینان از اعمال صحیحبخشنامه ها و انطباق با آیین نامه‌ها و قوانین جاری انعکاس مشکلات واحدها در اجرای آئین نامه ها و بخشنامه ها و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مسئولین مربوطه ارائه خدمات …

مدیر حسابرسی ادامه »